Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EURO SHOP NV

Het gebruik van de website www.euroshop.be, evenals het plaatsen van een bestelling, impliceert een commerciële relatie tussen de Klant en de Verkoper, en impliceert dat de Klant de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk leest en aanvaardt.

De Klant wordt geacht gemachtigd of bevoegd te zijn om een aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn een commerciële transactie af te sluiten met de Verkoper.

Identiteit van de Verkoper en definities

Verkoper: de auteur van het aanbod, zijnde in casu EURO SHOP NV, met maatschappelijke zetel te B-8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, BTW-BE-0405.574.123, RPR Kortrijk, of één van zijn vestigingen (adressen te raadplegen op www.euroshop.be) hierna genoemd EURO SHOP, of ‘de Verkoper’.
Tel.: 0032/51 27 25 72
Fax.: 0032/51 20 46 75

Klant: afnemer van een goed vanwege de Verkoper.

De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige verkoopsvoorwaarden. EURO SHOP kan ten allen tijde aanpassingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende  bestellingen worden echter wel steeds afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden die op het moment van de bestelling van toepassing waren.

EURO SHOP is voorlopig uitsluitend actief in België. Wij kunnen daarom enkel uw bestelling aanvaarden wanneer het leveringsadres in België gelegen is.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.

Door het gebruik van de website van EURO SHOP en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod dat door Euro Shop verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Euro Shop behoudt zich het recht voor om bestellingen door minderjarigen te weigeren. Door een bestelling uit te voeren verklaart de gebruiker meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.

3. Euro Shop  behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Lopende bestellingen worden afgehandeld mits toepassing van de verkoopsvoorwaarden die geldig waren op het ogenblik van de bestelling.

4. De onwettigheid van één of meerdere van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, houdt niet de onwettigheid in van de overige verkoopsvoorwaarden dewelke onverminderd van toepassing blijven.

Aanbod en bestelling :

Het assortiment en het aanbod gelden zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper gewijzigd worden.  Wanneer onvoorziene stockbreuk zich voordoet, kunnen levertijden afwijken van de online aangekondigde levertermijnen. Ondanks het feit dat de Verkoper de nodige aandacht en zorgvuldigheid in acht neemt, kunnen de online getoonde voorraden afwijken van de werkelijkheid. Verkoper benadrukt dat de online getoonde voorraad enkel een indicatie weergeeft en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele afwijkingen.

Alle teksten, foto’s en beschrijvingen hebben enkel  een indicatieve waarde en maken geen deel uit van het contractueel aanbod van de verkoper. EURO SHOP  kan niet  verantwoordelijk of aansprakelijk  worden gesteld  voor eventuele afwijkingen of vergissingen.

Indien  een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde bijzondere voorwaarden, dan  wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.

Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

De Klant en de Verkoper verklaren uitdrukkelijk dat,  door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een originele, geschreven handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan door de Koper. De elektronische bestanden van EURO SHOP (mailverkeer, backoffice etc…) gelden hierbij, voor zover de wet dit toelaat, als vermoeden van geschreven bewijs. 

Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro, slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel… Bijkomende verplichte leverings-, of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

Prijzen vermeld op de webshop van de verkoper gelden enkel voor aankopen dewelke via dit online kanaal worden uitgevoerd. Indien de prijzen van de webshop afwijken van de prijzen de fysieke winkels van de verkoper, dan gelden de online prijzen enkel voor aankopen via het online platform.

Voor elke online bestelling geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing was. Later prijsverminderingen of andere promoties na het ogenblik van de bestelling kunnen door de koper niet ingeroepen worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen van de artikelen online aan te passen.  

Betaling

Elke aankoop is pas definitief zodra de betaling  effectief is ontvangen. EURO SHOP aanvaardt volgende online betaalmiddelen: VISA, MasterCard, Bancontact/Mister Cash. Als de Klant kiest om met een kredietkaart te betalen, zal het bedrag onmiddellijk van zijn bankrekening afgeschreven worden na bevestiging van betaling.

Indien de uitgever van een betaalkaart weigert om in te stemmen met de online transactie, behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren. De verkoper kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Deze gegevens zijn niet toegankelijk nog raadpleegbaar op onze server. Er wordt een beroep gedaan op de onderneming Ogone als betrouwbare derde partij voor alle elektronische betalingen.

Na betaling ontvangt de Klant per mail een bevestiging van zijn bestelling.

EURO SHOP (digitale) geschenkbon

De EURO SHOP (digitale) geschenkbon blijft één jaar geldig na datum van aankoop en kan gebruikt worden om goederen mee te betalen in alle EURO SHOP winkels in België maar niet op de online EURO SHOP webshop. Na de vervaldatum kan de (digitale) geschenkbon niet meer worden gebruikt noch omgeruild.

De (digitale) geschenkbon kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. Indien de waarde van de (digitale) geschenkbon niet volledig opgebruikt is bij je aankoop, ontvang je voor de restwaarde een tegoedbon. Deze tegoedbon kan enkel gebruikt worden voor een volgende aankoop .

Bij het omruilen van goederen die werden aangekocht met een (digitale) geschenkbon zal de Klant een tegoedbon ontvangen, gelijk aan de waarde van het omgeruilde artikel.

EURO SHOP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe noch indirecte schade, verlies of diefstal van de EURO SHOP geschenkbon en tegoedbon.

Levering van de artikelen

Bevestigde bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd.  Aangezien Euro Shop voor de levering beroep doet op derde partijen,  kan  EURO SHOP niet garant staan voor eventuele vertragingen ten overstaan van de aangekondigde leveringstermijn.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord met de klant,  bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig dagen.  Dit kan het geval zijn voor productcategorieën met een langere leveringstermijn of voor producten die gedurende langere tijd niet op voorraad zijn. In dergelijk geval zal EURO SHOP een leveringsvoorstel overmaken aan de klant. In elk ander geval heeft de klant het recht de bestelling te annuleren indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt.

De vermelde levertermijn bij een product is een indicatie en rechtstreeks gekoppeld aan de voorraad van EURO SHOP. Zo zal er steeds vermeld staan wanneer een product op voorraad is. Bij bestelling van verschillende artikelen met verschillende levertermijnen, behoudt de verkoper zich te recht voor om de artikelen op verschillende tijdstippen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behelst de levering niet het monteren of in elkaar steken van de geleverde artikelen.

Thuisleveringen gebeuren enkel in België. De levering aan huis gebeurt op risico van de verkoper. Indien de klant een artikel terugstuurt, gebeurt dit op risico van de klant.

Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met de geplaatste bestelling of indien de goederen tijdens het transport zijn beschadigd, dient de klant de verkoper hiervan binnen de twee maand vanaf de vaststelling van het gebrek de klantendienst te verwittigen.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de online aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Dit verzakingsrecht is niet van toepassing op software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling gebroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Het artikel wordt door de consument het best terugbezorgt samen met de originele verpakking. Wanneer blijkt dat het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de consument is verder gegaan dan enkel het inspecteren, zal de waardevermindering die het artikel onderging, per schadevergoeding kunnen worden terug gevorderd. 

De Klant dient voorafgaandelijk aan de retourzending een retourlabel op te vragen bij de klantendienst van EURO SHOP op het nummer +32 (0)51 27 25 72. De klant  kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping via deze link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf. De retourzending dient te gebeuren per post. De directe kosten die verbonden zijn aan het terugzenden van de goederen zijn voor de rekening van de Klant.

EURO SHOP is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel VI.45 ev WER kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Klantendienst

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)51 27 25 72 – van maandag 13.30u tot 18.30u en van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18.30u – of op customerservice@euroshop.be.

Privacybeleid

EURO SHOP is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten en verbindt er zich toe om de wet van 8 december met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren en na te leven.

EURO SHOP verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op onze website en bij het intekenen op commerciële acties.

De informatie wordt gebruikt om de bestellingen, betalingen en retours te beheren, publicitaire e-mails te versturen, om de algemene dienstverlening te verbeteren en om de klant gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. Slechts de medewerkers van EURO SHOP en haar logistieke partners zullen deze informatie daartoe gebruiken.

De categorieën van persoonlijke gegevens die door EURO SHOP kunnen worden behandeld zijn onder andere: contactgegevens (naam, voornaam, fysisch adres, e-mail, mobiel en/of vast telefoonnummer), alle gegevens rond bestellingen en retours en zijn IP adres.

De bankgegevens die door de klant worden doorgegeven in verband met de betaling van de bestellingen worden uitsluitend verzameld en behandeld door het dienstverlenende bedrijf Ingenico Payment Services nv (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform het privacy beleid van Ingenico, beschikbaar op de website van Ingenico). EURO SHOP heeft a priori geen toegang tot de bankrekeningnummers en/of kredietkaartgegevens van de klant. Deze gegevens kunnen wel door EURO SHOP worden behandeld in het kader van een terugbetaling naar de klant.

De gegevens worden bewaard in databanken die noodzakelijk zijn om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren.

De persoonlijke gegevens van de klant worden echter onder geen beding aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk geacht wordt om de dienstverlening naar de klant te verzorgen en/of te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft elke klant het recht om toegang te krijgen tot haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Elke klant kan zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van haar persoonlijke gegevens en eisen om te worden geschrapt uit de databanken. De klant kan vragen hieromtrent steeds richten via aangetekend schrijven van EURO SHOP NV, Meensesteenweg 608, 8800 Roeselare.

Reviewbeleid

Euro Shop hecht belang aan de waarde van recensies over haar producten en diensten op internet. Ze zal hiertoe de nodige inspanningen leveren om na te gaan of de op haar site geplaatste reviews waarachtig en rechtmatig zijn. Steekproefgewijs zullen de reviews gecontroleerd worden op basis van IP-adressen, identiteit reviewer en het feit dat de reviewer daadwerkelijk het product gekocht heeft, of de dienst heeft gebruikt.

Euro Shop zal hierbij alle nodige inspanningen doen om fictieve en/of onwaarachtige reviews te vermijden. Indien Euro Shop over voldoende bewijzen beschikt dat de reviews fictief of onwaarachtig zijn, zullen deze onmiddellijk offline geplaatst worden. Euro Shop biedt haar klanten de kans om hun mening achter te laten en zal hierbij alle mogelijke inspanningen leveren om een geschil op te lossen of de oorzaak van een negatieve reactie te verhelpen.

Garantie en aansprakelijkheid

Euro Shop is gebonden door de wettelijke garantie ten aanzien van de klant. Wanneer het artikel werd afgehaald in een EURO SHOP-winkel, dan bezorgt de klant het artikel terug met het garantiebewijs in een EURO SHOP-winkel. Bij het zich voordoen van een niet-conformiteit bij een artikel dat aan huis werd geleverd, dient de klant contact opnemen met de Klantendienst om praktische afspraken te maken wat betreft het terugbezorgen van het artikel aan EURO SHOP.

Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij EURO SHOP. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich voordoet binnen de 2 jaar na de levering, dit wordt geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij EURO SHOP het tegendeel kan bewijzen. Na 2 jaar moet de Klant zelf kunnen bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was.

Artikelen waarbij gebreken niet aanwezig waren bij de levering worden uitgesloten van de wettelijke garantie. De aansprakelijkheid van EURO SHOP is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product. EURO SHOP is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, diefstal, verlies of schade bij gebruik van een product.

EURO SHOP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die iemand ondervindt bij het bezoek aan de EURO SHOP website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

EURO SHOP hecht veel waarde aan de correctheid en volledigheid van de informatie op het moment van opname in haar bestanden, wat niet altijd kan voorkomen dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie kan bevinden.

Wanneer op de EURO SHOP website referenties of links gedeeld worden naar andere websites, kan EURO SHOP niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het verzenden van illegale materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen, naar de EURO SHOP website is verboden. EURO SHOP kan ten allen tijde de gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden controleren. EURO SHOP is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie. EURO SHOP behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website, indien deze niet in overeenstemming zijn met de doeleinden van de website.

Overmacht

In geval van overmacht kan EURO SHOP zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Private label

Op basis van een selectie bij verschillende fabrikanten biedt Euro Shop een ruim assortiment kwalitatieve artikelen aan die verkocht worden onder de private labels: Euro Tools, Euro Pet, Euro Car, Euro Paint, Euro Cycle, Euro Sound, Euro Light, Euro Baby, Euro Happy, Euro Travel, Euro Electro, Euro Grill, Euro Truck, Euro Party, Euro Taste, Euro Lifestyle. 

Intellectueel eigendom

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij EURO SHOP, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EURO SHOP, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars van voornoemde intellectuele rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

 Klachten

a) Bij klachten kan de koper steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen, op volgend adres:

Consumentenombudsdienst
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
Tel: +32(0)2 702 52 00
Fax: +32(0)2 808 71 29
e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
web: www.consumentenombudsdienst.be

b) De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:

Het ODR-platform kan je bereiken via volgende url: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Gebruik het e-mailadres info@euroshop.be voor het neerleggen van je klacht. 

Klantenkaart

 1. Je kan een klantenkaart aanvragen in elk van onze EURO SHOP filialen. Je activeert je klantenkaart door je identificatiegegevens online in te vullen op onze website : www.euroshop.be/klantenkaart

 2. Bij afgifte van je klantenkaart aan de kassa ontvang je per aankoopschijf van 1 EUR 1 spaarpunt. Je punten worden automatisch geregistreerd en het saldo wordt afgedrukt op je kassaticket. Je kan jouw puntensaldo ook online raadplegen op jouw persoonlijke account.

 3. Je klantenkaart is geldig in alle EURO SHOP winkels. Voor de afdeling meubelen, sanitair, keukens is klantenkaart NIET geldig op meubelen, wel op decoratie.

 4. Je klantenkaart is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden. Enkel leden van hetzelfde gezin of mensen die onder hetzelfde dak leven (bewijs domicilie kan gevraagd worden), mogen dezelfde klantenkaart ook gebruiken.

 5. Telkens wanneer je de kaap van 500 punten haalt, ontvang je per schijf van 500 punten aan de kassa een waardebon van 5 EUR.

  Deze waardebon is geldig bij je eerstvolgende aankoop in een EURO SHOP winkel naar keuze. Je kunt hem onmiddellijk verzilveren bij je eerstvolgende aankoop en hij blijft 1 jaar geldig. Je kunt jouw spaarpunten enkel inruilen na het voorleggen van jouw originele waardebon(nen). Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het origineel exemplaar van de waardebon. EURO SHOP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van de waardebon en kan geen duplicaten aanmaken om deze te vervangen.

 6. Naast de gewone punten die je bij elke aankoop krijgt, kan je ook regelmatig extra spaarpunten verdienen bij promoties.

 7. EURO SHOP is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de klantenkaart.

 8. Door zich online te registreren en zijn klantenkaart te activeren, geeft de klant  expliciet toestemming dat zijn meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand en door EURO SHOP verwerkt en gebruikt worden voor klantenbeheer en promotiedoeleinden. Deze gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen tenzij EURO SHOP hiertoe wettelijk wordt verplicht. Je hebt recht op toegang, verbetering of schrapping van je gegevens, door het versturen van een ondertekende en gedagtekende brief met kopie van uw identiteitskaart naar: EURO SHOP NV , Meensesteenweg 608 , 8800 Roeselare. Wens je niet dat je gegevens in onze database geregistreerd worden, laat het ons dan weten. 

Facturatiekaart

 1. Als professionele klant, natuurlijk of rechtspersoon, die aankoopt voor professionele doeleinden, kan je geen klantenkaart aanvragen. De klantenkaart is louter voorbehouden voor de klant die privé aankopen doet.

 2. Een professionele klant met een ondernemings- of BTW-nummer kan daarentegen één of meerdere facturatiekaart(en) aanvragen. Je kan een facturatiekaart aanvragen in elk van onze EURO SHOP filialen. De facturatiekaart wordt op het moment van de aanvraag in het EURO SHOP filiaal geactiveerd.

 3. Je facturatiekaart is geldig in alle EURO SHOP winkels, biedt tal van administratieve voordelen en zorgt voor een correcte facturatie.

 4. Persoonlijkheid en verantwoordelijkheid: de facturatiekaart is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan onbevoegde derden. De professionele klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor wie gemachtigd is om aankopen namens zijn onderneming te doen met de facturatiekaart. Elke persoon in het bezit van een facturatiekaart van een professionele klant wordt geacht gemachtigd te zijn om aankopen te doen namens de onderneming. De verdeling van facturatiekaarten onder professionele klanten blijft volledig de verantwoordelijkheid van de professionele klant.

  Als professionele klant ben je tevens verantwoordelijk voor de aanvraag, bewaring en interne distributie van de facturatiekaarten. EURO SHOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of ongeoorloofd gebruik van facturatiekaarten van professionele klanten. De professionele klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het waarborgen dat alleen gemachtigde personen facturatiekaarten van de onderneming kunnen gebruiken.

  In geval van verlies, diefstal, of een andere reden waarbij een persoon die gemachtigd is om de professionele klant te vertegenwoordigen niet langer in het bezit is van de facturatiekaart, dient de professionele klant onmiddellijk contact op te nemen met het EURO SHOP filiaal waar de facturatiekaart werd geactiveerd. Na ontvangst van deze melding wordt de desbetreffende facturatiekaart onmiddellijk gedeactiveerd, wat betekent dat er vanaf de ontvangst van de melding (datum e-mail of datum poststempel van aangetekend schrijven plus twee werkdagen) geen verdere aankopen kunnen worden gedaan met deze facturatiekaart. De professionele klant blijft verantwoordelijk voor alle aankopen die zijn gedaan met de facturatiekaart op zijn onderneming tot aan het moment van de melding aan het EURO SHOP filiaal.

 1. Met een facturatiekaart voor professionele aankopen kunnen geen punten voor waardebonnen worden gespaard.

 2. Verwerking van persoonsgegevens: door zich te registreren en de facturatiekaart te activeren, verleent de klant uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking en gebruik van zijn persoonsgegevens door EURO SHOP voor klantenbeheer en promotiedoeleinden, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet aan derden overgedragen, tenzij wettelijk vereist. De klant heeft het recht om toegang te verkrijgen tot, correcties aan te brengen in, of verwijdering van zijn gegevens aan te vragen door een ondertekende en gedateerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar: EURO SHOP, Meensesteenweg 608, 8800 Roeselare. Als de klant niet wenst dat zijn gegevens in onze database worden geregistreerd, dient hij dit aan ons kenbaar te maken. 

Verkoop via bestelbon

Bij ondertekening van de bestelbon verbindt de koper zich ertoe aan de verkoper een voorschot over te maken dat minimum 15% bedraagt van de prijs der bestelde goederen. Dit voorschot dient door de koper betaald te worden binnen de acht kalenderdagen na de ondertekening van de bestelbon. Wanneer dit voorschot niet of niet-tijdig wordt overgemaakt, behoudt de verkoper zich het recht voor haar contractuele verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten tot aan de betaling van dit voorschot. Onze facturen zijn contant betaalbaar. 

Klachten aangaande zichtbare gebreken worden enkel aanvaard binnen de acht dagen na levering van de goederen. Elke klacht dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en ingeval de koper de levering van de goederen weigert, dient hij de reden van de weigering omstandig te motiveren op de leveringsbon.

Indien de levering van bestelde goederen door toedoen of nalaten van de klant wordt uitgesteld voorbij de overeengekomen leveringsdatum, behoudt de verkoper zich het recht voor om bewarings- en opslagkosten aan te rekenen à rato van 2% op de bestelling per extra maand bewaring voor de verkoper. De verkoper zal in elk geval het recht hebben om voornoemde bewarings- en opslagkosten aan te rekenen wanneer goederen langer dan 1 jaar door de verkoper in bewaring moeten worden gehouden. In geval deze uitgestelde levering de periode overschrijdt waarbinnen de fabrikant/leverancier van de verkoper klachten aanvaardt en behandelt, zullen excepties van de fabrikant/leverancier tegengeworpen kunnen worden aan de koper. Wanneer de normale levering van goederen bemoeilijkt wordt door de plaatselijke toestand op het leveringsadres (bv. Smalle trap, meerdere verdiepingen...), wordt de bijkomende leveringstijd aangerekend aan € 40,00 per man per uur.

In geval van nutteloze verplaatsing voor de verkoper door toedoen van de koper (vb. afwezigheid van de klant op de geplande afspraak...) behoudt de verkoper zich het recht voor om 2% op de bestelling aan te rekenen, met een minimum van € 50,00 per onnodige verplaatsing. Indien de koper een bestelling annuleert of een contract verbreekt, dan is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding wegens contractbreuk te eisen die begroot wordt op 30% van de prijs van de bestelde goederen of het uit te voeren werk.

Laattijdige betaling

De verwijlintresten bij laattijdige betaling van de facturen worden aangerekend aan 1,5% per maand en deze intresten zijn verschuldigd zonder ingebrekestelling van rechtswege vanaf de vervaldag van de facturen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, tengevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid, en na ingebrekestelling, zal het bedrag daarenboven ambtshalve met 15% vermeerderd worden (met een minimum van € 75 en een maximum van € 1.900), ten titel van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar Kopies verkoopfacturen De verkoper behoudt zich het recht voor om een administratieve kost, met een minimum van € 5 per kopie, aan te rekenen voor het aanleveren van kopies van de verkoopfactu(u)r(en) aan de koper.

Kopies verkoopfacturen

De verkoper behoudt zich het recht voor om een administratieve kost, met een minimum van € 5 per kopie,  aan te rekenen voor het aanleveren van kopies van de verkoopfactu(u)r(en) aan de koper.

Bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Vredegerecht van het kanton Roeselare alsook de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om betwistingen met betrekking tot deze verkoopsovereenkomsten te beslechten.

© 2024 Euro Shop NV - BE 0405.574.123 - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Veiligheid & privacy