Garantie

1. Wettelijke garantie

De klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor EURO SHOP of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt EURO SHOP er zich toe om de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan EURO SHOP uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Wanneer de klant het artikel afhaalde in een EURO SHOP-winkel, dan bezorgt de klant het artikel terug met het garantiebewijs in een EURO SHOP-winkel. Bij het zich voordoen van een niet-conformiteit bij een artikel dat aan huis werd geleverd, dient de klant contact opnemen met de Klantendienst om praktische afspraken te maken wat betreft het terugbezorgen van het artikel aan EURO SHOP. EURO SHOP kan beslissen om het niet-conforme artikel op te halen aan de straatdeur op het gelijkvloers, dan wel het artikel aan huis aan herstelling te onderwerpen. Wanneer de klant ondanks verschillende verwittigingen van EURO SHOP nalaat een hersteld artikel op te halen, verwittigt EURO SHOP de klant nog een laatste keer over de uiterlijke ophaaldatum per aangetekend schrijven. Indien de klant het artikel twee weken na dit schrijven niet heeft opgehaald of een afspraak heeft gemaakt om het artikel op te halen, besluit EURO SHOP dat de klant afstand heeft gedaan van het artikel.

2. Commerciële garantie

Op sommige artikelen wordt een commerciële garantie verleend door EURO SHOP. De commerciële garantie laat de wettelijke garantie onverlet. De waarborgtermijn van de commerciële garantie vangt aan samen met de waarborgtermijn van de wettelijke garantie, tenzij anders is bepaald.

3. Uitsluitingen

De wettelijke garantie dekt geen wijzigingen van het goed die eigen zijn aan de gebruikte materialen en die de consument kon verwachten, noch normale slijtage (wat geval per geval zal moeten worden beoordeeld). Ook schade die uitsluitend door de schuld van de consument zou zijn veroorzaakt, valt er niet onder.

4. Fabrieksgarantie

Naast de wettelijke garantie of de eventuele commerciële garantie van EURO SHOP, geldt voor bepaalde artikelen eveneens een Fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de klant aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent.

© 2024 Euro Shop NV - BE 0405.574.123 - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Veiligheid & privacy