Privacy

Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven op welke manier Euro Shop bvba uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt of in de hoedanigheid van bezoeker en/of klant van onze winkels. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – GDPR).

Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Euro Shop bvba, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608 en met als ondernemingsnummer 0405.574.123, hierna “wij” of “Euro Shop” genoemd.

De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

Indien u uw rechten (mbt gegevensbescherming) wenst uit te oefenen, kan dit via onze klantendienst.

Deze privacyverklaring is een algemene verklaring. Afhankelijk van de relatie die je met ons hebt of de diensten waarvan je gebruik maakt, kan bijkomende privacy informatie worden verstrekt.

Welke types informatie verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • Bestellingen plaatst en/of aankopen doet op onze website of in een van onze verkooppunten (incl. naverkoop)
 • Zich inschrijft op de nieuwsbrief
 • Een klantenkaart aanvraagt 
 • Een online profiel maakt 
 • Ons contactformulier gebruikt of de klantendienst op een andere manier contacteert
 • Deelneemt aan acties en/of wedstrijden
 • Surft op onze website d.m.v. o.a. cookies
 

Of in het kader van de normale werking van het verkooppunt.
We kunnen uw gegevens ook krijgen via derden, waaraan u toestemming hebt gegeven (of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet).

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang de diensten waarvan u gebruik maakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

 • Indien u bestellingen plaatst en/of aankopen doet op onze website of in een van onze verkooppunten verzamelen wij uw e-mail, naam, telefoonnummer, leveringsadres, klantenkaartnummer, voorkeur-winkel en eventuele facturatieinformatie.
 • Indien u zich inschrijft op de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-mail, naam en voorkeurswinkel.
 • Indien u een klantenkaart aanvraagt verzamelen wij informatie die u verstrekt in het aanvraagformulier zoals: naam, adres, geboortedatum, geslacht, taalvoorkeur, voorkeurwinkel, e-mail,… .
 • Wanneer u een profiel aanmaakt verzamelen wij de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mail, en andere informatie die u de afhandeling van uw volgende bestelling vergemakkelijkt (leveringsadres, betaalmethoden,…).
 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt om de klantendienst of een winkel te contacteren of de klantendienst op een andere manier contacteert verzamelen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, klantenkaartnummer, uw voorkeur-winkel en de informatie die u verstrekt in het contactformulier of bij het contact.
 • Indien u deelneemt aan acties en/of wedstrijden verzamelen wij uw naam, voornaam en mogelijks contactgegevens, alsook alle gegevens noodzakelijk voor deelname aan de wedstrijd.
 • Euro Shop verwerkt eveneens persoonlijke data noodzakelijk voor de normale werking van het bedrijf (op basis van een overeenkomst, een wettelijke grond of een gerechtvaardigd belang).
 

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • De door u gevraagde producten en diensten te leveren en te verbeteren
 • Uw ervaring op onze website te verbeteren
 • U getrouwheidsvoordelen aan te bieden
 • Met u te communiceren omtrent ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen
 • Onze activiteiten te beheren
 • Onze marketing- en reclamecampagnes te voeren
 • Fraude te detecteren en te voorkomen
 • Vragen en klachten te behandelen
 • Schadegevallen en boetes te kunnen opvolgen.
 • Verjaardagskaarten te kunnen sturen (voor klantenkaarthouders die hun geboortedatum hebben opgegeven).
 • De veiligheid van de (bezoekers van de) website te verzekeren
 • Statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren (met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren)
 • Eventueel kredietanalyses te maken indien krediet wordt toegestaan
 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • De kwaliteit van onze klantdata te verbeteren
 

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd op:

 • Hetzij de toestemming die u in dit verband hebt gegeven. In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.
 • Hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijvoorbeeld indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of in ons gerechtvaardigd belang.

Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Euro Shop deelt uw gegevens in principe niet met derden zonder uw toestemming. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens echter worden meegedeeld aan ondernemingen binnen de Euro Shop groep. Deze zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die hierboven zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden die diensten leveren aan Euro Shop, zijnde verwerkers van Euro Shop of aan partners van Euro Shop. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteunende partners mbt onze IT en online diensten, logistieke partners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers etc. In elk van deze gevallen verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

Bovendien zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt door de regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, of in de context van een medewerkingsplicht die ons wordt opgelegd (b.v. een strafrechtelijk onderzoek).

In sommige gevallen worden er ook (door ons niet-identificeerbare) gegevens uitgewisseld met derde partijen zoals Google analytics of Facebook (of andere sociale media) waarbij deze derde partijen als verwerkingsverantwoordelijken dienen te worden aanzien die een eigen privacybeleid hanteren waarvan het beheer buiten onze controle valt.

Cookies en logbestanden:

Onze website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het surfgebruik van onze bezoekers en om hun online ervaring te optimaliseren.

  Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en beter verloopt. Dankzij het gebruik van cookies kan een website voorkeuren opslaan van een bezoeker gedurende één bezoek of over meerdere bezoeken. Als een website geen cookies gebruikt, zal deze de bezoeker op elke webpagina beschouwen als een nieuwe bezoeker.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u in de daartoe voorziene pagina.

Hoe kunt u uw gegevens beheren/hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

Zoals voorzien in de AVG hebt u recht om:

 • Uw gegevens en de essentiële informatie met betrekking tot de verwerking te raadplegen en toegang toe te krijgen;
 • Te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming intrekt;
 • U te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • Te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren;
 • Een welbepaald deel van uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

 •  

Wij hebben de uitoefening van deze rechten geconcretiseerd op het daartoe voorziene portaal op onze website. Euro Shop zal hierbij steeds een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart (of enig ander identiteitsbewijs) vragen voor identificatiedoeleinden.

Voor vragen omtrent de werking van dit portaal kan u zich wenden tot de klantendienst.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden zoals beschreven hiervoor te verwezenlijken of zolang een wettelijke basis ons toelaat deze gegevens te verwerken.

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven hierboven.

Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd zoals dewelke worden vermeld hierboven of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbinden wij ons ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren.

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies, wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te beschermen.

Bezoekers van de website en klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun computer, IP-adres, identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan,… .

In geen geval kan Euro Shop aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens, behoudens indien dit te wijten is aan een foutieve handeling van Euro Shop.

Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen privacystatement hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Updates aan de privacy policy en contact:

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen bijvoorbeeld in functie van nieuwe regelgeving, of aangepaste interne processen en doeleinden. Bij fundamentele wijzigingen zal hiervan melding worden gemaakt op de website. Indien u met ons contact wenst op te nemen in verband met uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan dit steeds via de klantendienst.

© 2024 Euro Shop NV - BE 0405.574.123 - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Veiligheid & privacy