Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EURO SHOP NV

Het gebruik van de website www.euroshop.be, evenals het plaatsen van een bestelling, impliceert een commerciële relatie tussen de Klant en de Verkoper, en impliceert dat de Klant de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk leest en aanvaardt.

De Klant wordt geacht gemachtigd of bevoegd te zijn om een aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn een commerciële transactie af te sluiten met de Verkoper.

Identiteit van de Verkoper en definities

Verkoper: de auteur van het aanbod, zijnde in casu EURO SHOP NV, met maatschappelijke zetel te B-8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, BTW-BE-0405.574.123, RPR Kortrijk, of één van zijn vestigingen (adressen te raadplegen op www.euroshop.be) hierna genoemd EURO SHOP, of ‘de Verkoper’.
Tel.: 0032/51 27 25 72
Fax.: 0032/51 20 46 75

Klant: afnemer van een goed vanwege de Verkoper.

De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige verkoopsvoorwaarden. EURO SHOP kan ten allen tijde aanpassingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende  bestellingen worden echter wel steeds afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden die op het moment van de bestelling van toepassing waren.

EURO SHOP is voorlopig uitsluitend actief in België. Wij kunnen daarom enkel uw bestelling aanvaarden wanneer het leveringsadres in België gelegen is.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.

Door het gebruik van de website van EURO SHOP en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod dat door Euro Shop verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Euro Shop behoudt zich het recht voor om bestellingen door minderjarigen te weigeren. Door een bestelling uit te voeren verklaart de gebruiker meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.

3. Euro Shop  behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Lopende bestellingen worden afgehandeld mits toepassing van de verkoopsvoorwaarden die geldig waren op het ogenblik van de bestelling.

4. De onwettigheid van één of meerdere van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, houdt niet de onwettigheid in van de overige verkoopsvoorwaarden dewelke onverminderd van toepassing blijven.

Aanbod en bestelling :

Het assortiment en het aanbod gelden zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper gewijzigd worden.  Wanneer onvoorziene stockbreuk zich voordoet, kunnen levertijden afwijken van de online aangekondigde levertermijnen. Ondanks het feit dat de Verkoper de nodige aandacht en zorgvuldigheid in acht neemt, kunnen de online getoonde voorraden afwijken van de werkelijkheid. Verkoper benadrukt dat de online getoonde voorraad enkel een indicatie weergeeft en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele afwijkingen.

Alle teksten, foto’s en beschrijvingen hebben enkel  een indicatieve waarde en maken geen deel uit van het contractueel aanbod van de verkoper. EURO SHOP  kan niet  verantwoordelijk of aansprakelijk  worden gesteld  voor eventuele afwijkingen of vergissingen.

Indien  een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde bijzondere voorwaarden, dan  wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.

Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

De Klant en de Verkoper verklaren uitdrukkelijk dat,  door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een originele, geschreven handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan door de Koper. De elektronische bestanden van EURO SHOP (mailverkeer, backoffice etc…) gelden hierbij, voor zover de wet dit toelaat, als vermoeden van geschreven bewijs. 

Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro, slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel… Bijkomende verplichte leverings-, of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

Prijzen vermeld op de webshop van de verkoper gelden enkel voor aankopen dewelke via dit online kanaal worden uitgevoerd. Indien de prijzen van de webshop afwijken van de prijzen de fysieke winkels van de verkoper, dan gelden de online prijzen enkel voor aankopen via het online platform.

Voor elke online bestelling geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing was. Later prijsverminderingen of andere promoties na het ogenblik van de bestelling kunnen door de koper niet ingeroepen worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen van de artikelen online aan te passen.  

Betaling

Elke aankoop is pas definitief zodra de betaling  effectief is ontvangen. EURO SHOP aanvaardt volgende online betaalmiddelen: VISA, MasterCard, Bancontact/Mister Cash. Als de Klant kiest om met een kredietkaart te betalen, zal het bedrag onmiddellijk van zijn bankrekening afgeschreven worden na bevestiging van betaling.

Indien de uitgever van een betaalkaart weigert om in te stemmen met de online transactie, behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren. De verkoper kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Deze gegevens zijn niet toegankelijk nog raadpleegbaar op onze server. Er wordt een beroep gedaan op de onderneming Ogone als betrouwbare derde partij voor alle elektronische betalingen.

Na betaling ontvangt de Klant per mail een bevestiging van zijn bestelling.

EURO SHOP (digitale) geschenkbon

De EURO SHOP (digitale) geschenkbon blijft één jaar geldig na datum van aankoop en kan gebruikt worden om goederen mee te betalen in alle EURO SHOP winkels in België maar niet op de online EURO SHOP webshop. Na de vervaldatum kan de (digitale) geschenkbon niet meer worden gebruikt noch omgeruild.

De (digitale) geschenkbon kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. Indien de waarde van de (digitale) geschenkbon niet volledig opgebruikt is bij je aankoop, ontvang je voor de restwaarde een tegoedbon. Deze tegoedbon kan enkel gebruikt worden voor een volgende aankoop .

Bij het omruilen van goederen die werden aangekocht met een (digitale) geschenkbon zal de Klant een tegoedbon ontvangen, gelijk aan de waarde van het omgeruilde artikel.

EURO SHOP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe noch indirecte schade, verlies of diefstal van de EURO SHOP geschenkbon en tegoedbon.

Levering van de artikelen

Bevestigde bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd.  Aangezien Euro Shop voor de levering beroep doet op derde partijen,  kan  EURO SHOP niet garant staan voor eventuele vertragingen ten overstaan van de aangekondigde leveringstermijn.

Behoudens akkoord van de klant,  bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig dagen.  Dit kan het geval zijn voor productcategorieën met een langere leveringstermijn of voor producten die gedurende langere tijd niet op voorraad zijn. In dergelijk geval zal EURO SHOP een leveringsvoorstel overmaken aan de klant. In elk ander geval heeft de klant het recht de bestelling te annuleren indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt.

De vermelde levertermijn bij een product is een indicatie en rechtstreeks gekoppeld aan de voorraad van EURO SHOP. Zo zal er steeds vermeld staan wanneer een product op voorraad is.

Bij bestelling van verschillende artikelen met verschillende levertermijnen, behoudt de verkoper zich te recht voor om de artikelen op verschillende tijdstippen te leveren.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behelst de levering niet het monteren of in elkaar steken van de geleverde artikelen.

Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

De levering aan huis gebeurt op risico van de verkoper. Indien de klant een artikel terugstuurt, gebeurt dit op risico van de klant.

Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met de geplaatste bestelling of indien de goederen tijdens het transport zijn beschadigd, dient de klant de verkoper hiervan binnen de acht dagen te verwittigen door de klantendienst te verwittigen.  

Herroepingsrecht

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Dit verzakingsrecht is niet van toepassing op software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling gebroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Bij de retourzending dienen alle artikelen in de originele onbeschadigde verpakking te worden toegevoegd. De Klant dient voorafgaandelijk aan de retourzending een retourlabel op te vragen bij de klantendienst van EURO SHOP. Of hij kan gebruik maken van het standaardretourformulier op de site "https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop". De retourzending dient te gebeuren per post. De directe kosten die verbonden zijn aan het terugzenden van de goederen zijn voor de rekening van de Klant.

EURO SHOP is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel VI.45 ev WER kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, mits voorleggen van het origineel aankoopbewijs.

Klantendienst

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer 051/27.25.72 – van maandag 13.30u tot 18.30u en van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18.30u – of op customerservice@euroshop.be.

Privacybeleid

EURO SHOP is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten en verbindt er zich toe om de wet van 8 december met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren en na te leven.

EURO SHOP verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op onze website en bij het intekenen op commerciële acties.

De informatie wordt gebruikt om de bestellingen, betalingen en retours te beheren, publicitaire e-mails te versturen, om de algemene dienstverlening te verbeteren en om de klant gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. Slechts de medewerkers van EURO SHOP en haar logistieke partners zullen deze informatie daartoe gebruiken.

De categorieën van persoonlijke gegevens die door EURO SHOP kunnen worden behandeld zijn onder andere: contactgegevens (naam, voornaam, fysisch adres, e-mail, mobiel en/of vast telefoonnummer), alle gegevens rond bestellingen en retours en zijn IP adres.

De bankgegevens die door de klant worden doorgegeven in verband met de betaling van de bestellingen worden uitsluitend verzameld en behandeld door het dienstverlenende bedrijf Ingenico Payment Services nv (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform het privacy beleid van Ingenico, beschikbaar op de website van Ingenico). EURO SHOP heeft a priori geen toegang tot de bankrekeningnummers en/of kredietkaartgegevens van de klant. Deze gegevens kunnen wel door EURO SHOP worden behandeld in het kader van een terugbetaling naar de klant.

De gegevens worden bewaard in databanken die noodzakelijk zijn om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren.

De persoonlijke gegevens van de klant worden echter onder geen beding aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk geacht wordt om de dienstverlening naar de klant te verzorgen en/of te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft elke klant het recht om toegang te krijgen tot haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Elke klant kan zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van haar persoonlijke gegevens en eisen om te worden geschrapt uit de databanken.

De klant kan vragen hieromtrent steeds richten via aangetekend schrijven van EURO SHOP NV, Meensesteenweg 608, 8800 Roeselare.

Garantie en aansprakelijkheid

De garantie van de geleverde producten door EURO SHOP, is zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Producten die een gebrek vertonen binnen de garantieperiode dienen aangeboden te worden in 1 van onze vestigingen met bewijs van aankoop.

Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij EURO SHOP. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich voordoet binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij EURO SHOP het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden moet de Klant zelf kunnen bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was.

Uitgesloten van de wettelijke garantie:

-          Indien de rechtstreekse of onrechtstreekse schade gebeurd is na levering veroorzaakt aan het toestel

-          Indien slijtage als normaal kan worden beschouwd

-          Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, incl. reparaties, die niet onder toestemming van EURO SHOP of de fabrikant werden verricht

-          Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is

-          Indien de schade of het defect het gevolg is van brand, waterschade, bliksem, ongevallen of natuurrampen

-          Indien de schade of het defect veroorzaakt werd door opzet, nalatigheid of een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of een gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant

De aansprakelijkheid van EURO SHOP is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product. EURO SHOP is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, diefstal, verlies of schade bij gebruik van een product.

EURO SHOP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die iemand ondervindt bij het bezoek aan de EURO SHOP website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

EURO SHOP hecht veel waarde aan de correctheid en volledigheid van de informatie op het moment van opname in haar bestanden, wat niet altijd kan voorkomen dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie kan bevinden.

Wanneer op de EURO SHOP website referenties of links gedeeld worden naar andere websites, kan EURO SHOP niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het verzenden van illegale materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen, naar de EURO SHOP website is verboden.

EURO SHOP kan ten allen tijde de gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden controleren. EURO SHOP is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

EURO SHOP behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website, indien deze niet in overeenstemming zijn met de doeleinden van de website.

Overmacht

In geval van overmacht kan EURO SHOP zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij EURO SHOP, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EURO SHOP, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars van voornoemde intellectuele rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

 Klachten

a) Bij klachten kan de koper steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen, op volgend adres:

 Consumentenombudsdienst

 North Gate II

 Koning Albert II-laan 8

 1000 Brussel

 Tel: 0032/2 702 52 00

 Fax: 0032/2 808 71 29

 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

 web: www.consumentenombudsdienst.be

 

b) De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klantenkaart

1. Je kan een klantenkaart aanvragen in elk van onze EURO SHOP filialen. Je activeert je klantenkaart door je identificatiegegevens online in te vullen op onze website : www.euroshop.be/klantenkaart

2. Bij afgifte van je klantenkaart aan de kassa ontvang je per aankoopschijf van 1 EUR 1 spaarpunt. Je punten worden automatisch geregistreerd en het saldo wordt afgedrukt op je kassaticket. Je kan jouw puntensaldo ook online raadplegen op jouw persoonlijke account.

3. Je klantenkaart is geldig in alle EURO SHOP winkels. Voor de afdeling meubelen, sanitair, keukens is klantenkaart NIET geldig op meubelen, wel op decoratie.

4. Je klantenkaart is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden. Enkel leden van hetzelfde gezin of mensen die onder hetzelfde dak leven (bewijs domicilie kan gevraagd worden), mogen dezelfde klantenkaart ook gebruiken.

5. Telkens wanneer je de kaap van 500 punten haalt, ontvang je per schijf van 500 punten aan de kassa een waardebon van 5 EUR.
Deze waardebon is geldig bij je eerstvolgende aankoop in een EURO SHOP winkel naar keuze. Je kunt hem onmiddellijk verzilveren bij je eerstvolgende aankoop en hij blijft 1 jaar geldig. Je kunt jouw spaarpunten enkel inruilen na het voorleggen van jouw originele waardebon(nen). Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het origineel exemplaar van de waardebon. EURO SHOP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van de waardebon en kan geen duplicaten aanmaken om deze te vervangen.

6. Naast de gewone punten die je bij elke aankoop krijgt, kan je ook regelmatig extra spaarpunten verdienen bij promoties.

7. EURO SHOP is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de klantenkaart.

8. Door zich online te registreren en zijn klantenkaart te activeren, geeft de klant  expliciet toestemming dat zijn meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand en door EURO SHOP verwerkt en gebruikt worden voor klantenbeheer en promotiedoeleinden. Deze gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen tenzij EURO SHOP hiertoe wettelijk wordt verplicht. Je hebt recht op toegang, verbetering of schrapping van je gegevens, door het versturen van een ondertekende en gedagtekende brief met kopie van uw identiteitskaart naar: EURO SHOP NV , Meensesteenweg 608 , 8800 Roeselare. Wens je niet dat je gegevens in onze database geregistreerd worden, laat het ons dan weten. 

 

© 2022 Euro Shop NV - BE 0405.574.123 - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Veiligheid & privacy